Chủ đầu tư là gì? Trách nghiệm, vai trò, quyền hạn chủ đầu tư

Chủ đầu tư là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Với vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm lớn trong việc quản lý và triển khai các hoạt động xây dựng. Bài viết này của công ty P69 sẽ giới thiệu về khái niệm chủ đầu tư là gì? Trách nhiệm và vai trò của họ trong dự án xây dựng cùng với các quyền hạn mà chủ đầu tư được pháp luật quy định.

Chủ đầu tư là gì?

Luật Đấu thầu 2013 và Luật Xây dựng 2014 đều đưa ra định nghĩa về khái niệm “chủ đầu tư“. Theo quy định của hai luật này, chủ đầu tư được hiểu là một tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, hoặc là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý.

Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi và quản lý quá trình thực hiện dự án, đối với lĩnh vực xây dựng thì chủ đầu tư còn sử dụng vốn để triển khai hoạt động đầu tư xây dựng. Tóm lại, chủ đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao nguồn vốn để thực hiện công việc theo dõi, giám sát dự án.

Chủ đầu tư là gì?
Chủ đầu tư là gì?

Cách xác định chủ đầu tư là những ai

Chủ đầu tư là người sở hữu vốn quyết định khi lập dự án hoặc phê duyệt dự án. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt cần phân biệt rõ ai là chủ đầu tư. Để hiểu rõ hơn về chủ đầu tư, ta có thể tham khảo Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014.

Trường hợp đầu tiên là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Khi đó, chủ đầu tư là các cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn cho mục đích đầu tư xây dựng.

Có thể xác định ai là chủ đầu tư dựa trên nguồn vốn của dự án. Đối với những dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra vay vốn để đầu tư xây dựng.

Cuối cùng, là những dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án hoặc hợp đồng đối tác công tư. Ở đây, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thỏa thuận thành lập. Điều này được căn cứ theo Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014.

Nếu dự án không thuộc một trong những trường hợp kể trên, thì chủ đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu vốn.

Trách nhiệm và vai trò của chủ đầu tư

Trách nhiệm và vai trò của chủ đầu tư trong các dự án xây dựng là rất quan trọng và đóng vai trò then chốt để đảm bảo sự thành công của dự án. Dưới đây là những trách nhiệm và vai trò của chủ đầu tư:

1. Vai trò

Vai trò của chủ đầu tư là rất quan trọng trong mọi dự án xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lớn trong việc quản lý, điều hành và thực hiện dự án, từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, đến thi công và nghiệm thu công trình.

Một số vai trò cụ thể của chủ đầu tư bao gồm:

  • Thay mặt người đầu tư để tư vấn, đưa ra các cách quản lý tòa nhà văn phòng, chung cư
  • Trực tiếp giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thiết kế, xây dựng công trình
Trách nhiệm và vai trò của chủ đầu tư
Trách nhiệm và vai trò của chủ đầu tư

2. Trách nhiệm

Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án tòa nhà, bạn có thể tham khảo tại Điều 112 Luật Xây dựng 2014. Theo đó, trách nhiệm của chủ đầu tư bao gồm:

– Lựa chọn các tổ chức, cá nhân để đảm bảo những yêu cầu về điều kiện và năng lực thực hiện thi công, giám sát, kiểm nghiệm chất lượng công trình

– Thông báo cho các nhà thầu về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng công trình

– Kiểm tra các điều kiện để xây dựng công trình căn cứ vào Điều 72 Luật Xây dựng

– Kiểm tra mức độ phù hợp của nhà thầu so với hồ sơ thi công và hợp đồng xây dựng

– Kiểm tra vấn đề huy động và bố trí nhân lực để thi công xây dựng dự án của nhà thầu dựa trên hợp đồng xây dựng đã cam kết

– Giám sát, kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu, bao gồm các vấn đề như: Vật liệu, thiết bị lắp đặt, biện pháp thi công, tài liệu nghiệm thu…

– Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công

– Khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc được các cơ quan nhà nước yêu cầu phải tổ chức kiểm định về chất lượng của các hạng mục trong công trình

– Nghiệm thu công trình

– Khi xét thấy chất lượng công trình không được đảm bảo về mặt kỹ thuật, an toàn, vệ sinh thì ra quyết định tạm dừng hoặc đình chỉ thi công công trình đối với nhà thầu

– Giải quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh, sự cố xảy ra trong quá trình thi công, xây dựng

– Lập báo cáo khi công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi được yêu cầu của cơ quan nhà nước theo Nghị định này

– Thuê nhà thầu tư vấn, giám sát một phần hoặc toàn bộ các công việc theo Khoản 3, 4, 6, 9, 10, 13 của Điều 112 và các công việc khác nếu cần thiết.

Quyền hạn của chủ đầu tư

Ngoài những nghĩa vụ cần thực hiện họ cũng có quyền trong một dự án xây dựng. Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ quyền của chủ đầu tư là gì.

1. Trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập và quản lý dự án. Chủ đầu tư cũng có quyền quyết định về việc thành lập hay giải thể Ban quản lý dự án và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong việc khảo sát xây dựng

Chủ đầu tư có quyền thực hiện các hoạt động khảo sát xây dựng. Họ có thẩm quyền ra nhiệm vụ khảo sát xây dựng và yêu cầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ khảo sát triển khai. Chủ đầu tư được ủy quyền để tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Trong việc thiết kế và xây dựng

Chủ đầu tư có quyền tự thiết kế xây dựng nếu đáp ứng đủ năng lực thiết kế.

Nếu không đủ năng lực, họ có quyền giao nhiệm vụ thiết kế cho đơn vị chuyên môn phụ trách.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu sửa đổi thiết kế hoặc thay đổi nhà thầu thiết kế xây dựng khác.

4. Trong việc thi công xây dựng công trình

Chủ đầu tư có quyền tự triển khai hoặc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực xây dựng công trình.

Họ có trách nhiệm giám sát và yêu cầu nhà thầu xây dựng tuân thủ hợp đồng.

Chủ đầu tư có quyền đình chỉ và thay thế đơn vị triển khai công trình khác nếu cần thiết.

Nếu xảy ra tình trạng chất lượng công trình đi xuống, họ có quyền yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hậu quả.

Họ cũng có quyền đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan hợp tác để hoàn thiện công trình.

5. Trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc lựa chọn nhà thầu giám sát thi công, và có quyền thay đổi người giám sát nếu họ vi phạm quy định. Họ có thẩm quyền đánh giá hiệu quả công việc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình và có những quyền khác được quy định trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn đặc biệt của chủ đầu tư là gì?

Ngoài những quyền và nghĩa vụ đã được đề cập, chủ đầu tư còn có những quyền hạn đặc biệt khác. Đó là quyền phê duyệt thiết kế và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên trách. Họ có thẩm quyền theo dõi, giám sát và yêu cầu các bộ phận liên quan hợp tác để hoàn thiện công trình xây dựng. Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư là người tiến hành nghiệm thu và cho phép công trình được đưa vào sử dụng.

Quy trình làm việc với chủ đầu tư trong dự án xây dựng

Quy trình làm việc với chủ đầu tư trong dự án xây dựng bao gồm các bước sau:

Quy trình làm việc với chủ đầu tư trong dự án xây dựng
Quy trình làm việc với chủ đầu tư trong dự án xây dựng

– Bước 1: Gặp gỡ và đề xuất dự án: Đầu tiên, chúng ta cần liên hệ với chủ đầu tư để đề xuất dự án và giải thích các yêu cầu cần thiết để thực hiện dự án. Trong giai đoạn này, chúng ta cần thảo luận về phạm vi, tiến độ, ngân sách và các yêu cầu khác của chủ đầu tư để đảm bảo sự đồng ý và hợp tác từ phía họ.

– Bước 2: Lập kế hoạch và thiết kế: Sau khi có sự đồng ý của chủ đầu tư, chúng ta cần lập kế hoạch thực hiện dự án và bắt đầu thiết kế các bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan. Chúng ta cần tiếp tục liên lạc với chủ đầu tư trong quá trình này để đảm bảo rằng các thiết kế đáp ứng được các yêu cầu của họ.

– Bước 3: Đàm phán và ký hợp đồng: Khi thiết kế được hoàn thiện, chúng ta cần bắt đầu đàm phán với chủ đầu tư về các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng. Sau khi thỏa thuận được đạt được, chúng ta cần ký hợp đồng để bắt đầu thực hiện dự án.

– Bước 4: Thực hiện dự án: Trong quá trình thực hiện dự án, chúng ta cần thường xuyên liên lạc với chủ đầu tư để cập nhật tiến độ và báo cáo về các vấn đề phát sinh. Chúng ta cũng cần thực hiện các yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình này để đảm bảo sự hợp tác và sự thành công của dự án.

– Bước 1: Nghiệm thu và bàn giao: Khi dự án hoàn thành, chúng ta cần tiến hành nghiệm thu và bàn giao dự án cho chủ đầu tư. Trong giai đoạn này, chúng ta cần đảm bảo rằng dự án đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư và được hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách. Chúng ta cũng cần hướng dẫn chủ đầu tư về cách sử dụng và bảo trì dự án.

Các thủ tục và quy định phải tuân thủ khi làm việc với chủ đầu tư

Khi làm việc với chủ đầu tư trong dự án xây dựng, các đơn vị liên quan cần tuân thủ các thủ tục và quy định sau:

  • Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và hành chính để được chấp thuận và thực hiện dự án.
  • Chỉ tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu, đề nghị, hướng dẫn và quyết định của chủ đầu tư khi đã được giao nhiệm vụ cụ thể.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến lập, quản lý và thực hiện dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và kinh phí của dự án theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.
  • Báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến tiến độ, chất lượng, kinh phí và các vấn đề liên quan khác đến dự án đến chủ đầu tư.
  • Đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi và lợi ích của chủ đầu tư và các bên liên quan khác.
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại theo quy định của pháp luật và yêu cầu của chủ đầu tư.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan còn cần tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quy định thuế, quy định về kiểm định chất lượng công trình, quy định về vật tư và trang thiết bị, quy định về quản lý dự án, v.v. để đảm bảo sự thành công của dự án và bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư.

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư uy tín

Đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư uy tín là một quá trình quan trọng trong dự án xây dựng, đảm bảo cho dự án được triển khai một cách chất lượng và hiệu quả. Dưới đây là các phương pháp đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư uy tín:

1. Dựa vào tình trạng tài chính

Tình trạng tài chính của chủ đầu tư là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư uy tín. Một chủ đầu tư có tình trạng tài chính ổn định, đủ khả năng tài chính để đảm bảo hoàn thành dự án sẽ được đánh giá cao hơn so với một chủ đầu tư có tình trạng tài chính không ổn định hoặc không đủ khả năng tài chính để hoàn thành dự án.

Để đánh giá tình trạng tài chính của chủ đầu tư, có thể tham khảo các thông tin về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và các chỉ số tài chính khác của chủ đầu tư. Các thông tin này có thể được tìm thấy trong các báo cáo tài chính của chủ đầu tư hoặc thông qua các trang web và cơ quan tài chính.

Ngoài ra, cần tham khảo các thông tin về lịch sử hoạt động của chủ đầu tư, các dự án đã hoàn thành và các đối tác, nhà thầu đã từng hợp tác với chủ đầu tư để đánh giá thêm về uy tín và khả năng tài chính của chủ đầu tư.

2. Dựa vào kinh nghiệm hoạt động

Số năm xuất hiện trên thị trường cho thấy năng lực của chủ đầu tư đó. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, chủ đầu tư này có kỹ năng quản lý dự án tốt hơn. Bên cạnh đó, họ dễ dàng xử lý các phát sinh xảy ra trong triển khai dự án.

3. Dựa vào đối tác của chủ đầu tư là ai

Việc đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư uy tín có thể dựa vào đối tác của chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư đã từng làm việc với các đối tác uy tín, có thâm niên hoạt động lâu năm và có thể cung cấp cho chủ đầu tư những dịch vụ chất lượng cao, thì đó là một yếu tố quan trọng để đánh giá chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể tham khảo ý kiến từ các đối tác trước đó để xác định chất lượng của chủ đầu tư.

4. Dựa vào những dự án đã thực hiện

Đánh giá chủ đầu tư dựa trên những dự án đã thực hiện cũng là một phương pháp quan trọng để lựa chọn chủ đầu tư uy tín. Có thể tìm hiểu thông tin về những dự án đã thực hiện của chủ đầu tư, đánh giá chất lượng, tiến độ, chi phí, độ tin cậy của dự án đó. Nếu những dự án đã thực hiện của chủ đầu tư được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt và không có tranh chấp, sự cố liên quan đến tài chính hay chất lượng, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy chủ đầu tư đó có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án.

5. Dựa vào yếu tố pháp lý

Việc lựa chọn chủ đầu tư là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, nhiều khi chưa được chú ý đến một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là đảm bảo các điều kiện pháp lý tuân theo pháp luật. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn chủ đầu tư, cần tìm hiểu về giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, giấy phép thành lập dự án. Chủ đầu tư uy tín sẽ cung cấp đầy đủ thông tin minh bạch về dự án để thu hút các nhà đầu tư. Điều này sẽ giúp cho quá trình xây dựng được diễn ra thuận lợi và tránh được những rủi ro không đáng có.

6. Dựa vào đánh giá của khách hàng trước đó

Đánh giá của khách hàng trước đó cũng là một yếu tố quan trọng để lựa chọn chủ đầu tư uy tín. Việc tham khảo ý kiến từ các khách hàng đã từng hợp tác với chủ đầu tư sẽ giúp bạn có được những thông tin chân thực và đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ, tốc độ hoàn thành dự án, khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh, và các yếu tố khác.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin đánh giá của khách hàng trên các trang web đánh giá như Google, Facebook, hay các trang web chuyên về đánh giá dịch vụ, sản phẩm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức có liên quan để có được cái nhìn tổng quan về chủ đầu tư mà bạn đang quan tâm.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và giải đáp miễn phí tại địa chỉ:

Thông tin liên hệ P69 – Nhà Thầu Cơ Điện M&E

Địa chỉ: Số 6/165C Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://p69.com.vn/

Hotline : 02422121212 – 0965937799

Email: kd@cokhip69.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/p69nhathaucodien

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/congtyp69/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOUwCnE5iGj8iqe_ZIUM7oA

5/5 - (1 bình chọn)