VĂN PHÒNG CÔNG TY

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư P69 đầu tư văn phòng với trang thiết bị đầy đủ nhằm nâng cao tinh thần và năng suất làm việc.

 

Hình ảnh một cuộc họp của phòng Kỹ thuật